Home / راهنمای ایجاد و استفاده از ویکی

راهنمای ایجاد و استفاده از ویکی


هرچه را که بیشتر از ۳ بار به یاداوری آن احتیاج پیدا می کنم در اینجا می نویسم
حد اقل زمان فاصله بین اولین نیاز تا آخرین نیاز باید بیش از یک ماه باشد.
موضوعات را در دسته های مخصوص به خودشان می نویسم تا راحتر پیدا کنم
بعد از هر تجربه که زمان زیادی از من گرفته است تا آن را بدست بیاورم آن را به اینجا منتقل می کنم
به صفحات تگ های مرتبط میزنم تا راحتر پیدایشان کنم     RSS of this page